ใบรับรอง

บริษัทจัดอันดับเครดิต AAA

บริษัทจัดอันดับเครดิต AAA

ใบรับรององค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง

ใบรับรององค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง

หนังสือรับรองสมาชิกของสมาคมตกแต่งสถาปัตยกรรมต้าเหลียน

หนังสือรับรองสมาชิกของสมาคมตกแต่งสถาปัตยกรรมต้าเหลียน

หนังสือรับรองสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมนมแห่งประเทศจีน

หนังสือรับรองสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมนมแห่งประเทศจีน

ใบอนุญาตการผลิตเพื่อความปลอดภัย

ใบอนุญาตการผลิตเพื่อความปลอดภัย

cer1

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ TEKMAX

ISO45001

ISO45001

ISO9001

ISO14001

ISO14001

ISO9001

cer2

ใบรับรองคุณสมบัติองค์กรก่อสร้าง